.::.عناوین رشته های انتخابی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 97.::.

عناوین رشته های انتخابی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 97

تاریخ: 2018/02/07 - 21:56


عناوین رشته های انتخابی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان سال 97

نــــــــام رشته

نــــــــام رشته

زبان وادبیات فارسی

مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین الملل

علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی

کارآفرینی کسب وکارجدید

علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

مدیریت کسب وکار - مالی

مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت کسب وکار- رفتارسازمانی ومنابع انسانی

فیزیولوزی ورزشی - تغذیه ورزشی

شیمی - شیمی تجزیه

فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی بالینی

شیمی - شیمی فیزیک

مدیریت ورزشی -مدیریت رسانه های ورزشی

شیمی - شیمی آلی

فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی

نانو شیمی

جامعه شناسی

شیمی - شیمی دارویی

پژوهش اجتماعی

فیزیک - فیزیک پلاسما

علوم قرآن وحدیث

میکروبیولوژی - میکروب های بیماری زا

ادیان وعرفان

ژنتیـــــــــک

تکنولوژی آموزشی

زیست فناوری - میکروبی

تحقیقات آموزشی

زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی

مدیریت آموزشی

مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال

آموزش وبهسازی منابع انسانی

مهندسی برق - برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی

آموزش زبان انگلیسی

مهندسی برق - سیستم های قدرت

حقوق خصوصی

مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

حقوق عمومی

مهندسی برق - کنترل

روابط بین الملل

مهندسی مکاترونیک

علوم سیاسی

مهندسی عمران - مدیریت منابع آب

روانشناسی بالینی

مهندسی عمران - ژئوتکنیک

روانشناسی عمومی

مهندسی عمران - سازه

حسابداری

مهندسی عمران - راه وترابری

مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی

مهندسی عمران - آب وسازه های هیدرولیکی

مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های ارتباطی وکامپیوتری

مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتـــژیک

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

برنامه ریزی شهری

مدیریت مالی

طراحی شهری

مدیریت بازرگانی - بازاریابی

مهندسی معماری

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

مدیریت پروژه وساخت

 

معماری وانرژی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتIauz.ac.irمراجعه فرمایید