دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

لیلا دولتیاری

اطلاعات تماس
آدرس: زنجان- خ معلم-دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

B.Sc


شیمی محض, دانشگاه گیلان, رشت, ایران, شهریور 73
2.

M.Sc


شیمی تجزیه, دانشگاه گیلان, رشت, ایران, اسفند 76
Supervisor:دکتر علیرضا علی اکبر
3.

Ph.D


شیمی تجزیه, دانشگاه زنجان, زنجان, ایران, تیر 95
Supervisor:دکتر محمد رضا یافتیان
1.

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال1388


2.

پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال 1384


3.

مجری طرح پژوهشی برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در سال 1383


 

 

Farsi

1.

مباحث عملی شیمی عمومی یک


Authors: لیلادولتیاری، علیرضا کاظمی زاده
فارسی, Publisher: انتشارات مهدیس, 1382, تالیف

مقالات

English

1.

PVDF-HFP based polymer inclusion membranes containing Cyphos® IL 101 and Aliquat® 336 for the removal of Cr(VI) from sulfate solutions


Authors: Salar Bahrami, Mohammad Reza Yaftian, Pourya Najvak, Leila Dolatyari, Hassan Shayani-Jam, Spas D. Kole
Separation and Purification Technology, Vol.250, Year. 2020, Page:11, Number of Page:117251
2.

Application of Mg–Al and Zn–Al layered double hydroxides modified with sodium dodecyl benzene sulfonate as a solid sorbent for removal of diazinon from water samples


Authors: Abouzar Sohrabi, · Mohammad Reza Yaftian, · Leila Dolatyari, · Mir Saeed Seyyed Dorraji, · Payam Soheili‑Azad
Journal of the Iranian Chemical Society, Vol.17, No.6, Year. 2020, Page:16, Number of Page:1411-1427
3.

Unmodified SBA-15 adsorbents for the removal and separation of Th(IV) and U(VI) ions: the role of pore channels and surface-active sites


Authors: Leila Dolatyari, Mehri Shateri, Mohammad Reza Yaftian, Sadegh Rostamnia
Separation Science and Technology, Vol.54, No.17, Year. 2019, Page:15, Number of Page:2863-2878
4.

Adsorption of Eu(III), Th(IV), and U(VI) by mesoporous solid materials bearing sulfonic acid and sulfamic acid functionalities


Authors: Zohreh Dousti, Leila Dolatyari, Mohammad Reza Yaftianو Sadegh Rostamnia
Separation Science and Technology, Vol.54, No.16, Year. 2019, Page:15, Number of Page:2609-2624
Download
5.

Adsorption of Th(IV) and U(VI) on functionalized SBA-15 mesoporous silica materials using fixed bed column method; breakthrough curves prediction and modeling


Authors: Leila Dolatyari, Mohammad Reza Yaftian, Sadegh Rostamnia
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.53, No.9, Year. 2018, Page:12, Number of Page:1282-1294
6.

Th (IV)/U (VI) Sorption on Modified SBA–15 Mesoporous Materials in Fixed–Bed Column


Authors: Leila Dolatyari, Mohammad Reza Yaftian, Sadegh Rostamnia
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), Vol.36, No.6, Year. 2017, Page:10, Number of Page:115-125
7.

Multivariate Optimization of a Functionalized SBA-15 Mesoporous Based Solid-Phase Extraction for U(VI) Determination in Water Samples


Authors: Leila Dolatyari, Mohammad Reza Yaftian, Sadegh Rostamnia, Mir Saeed Seyeddorraji
Analytical Sciences, Vol.33, No.7, Year. 2017, Page:769-775,
8.

Fixed-bed column dynamic studies and breakthrough curve analysis of Eu(III) ion adsorption onto chemically modified SBA-15 silica materials


Authors: Leila Dolatyari, Mohammad Reza Yaftian, Sadegh Rostamnia
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol.52, No.3, Year. 2017, Page:393-403, Number of Page:10
9.

Removal of uranium(VI) ions from aqueous solutions using Schiff base functionalized SBA-15 mesoporous silica materials


Authors: Leila Dolatyari , Mohammad Reza Yaftian , Sadegh Rostamnia
Journal of Environmental Management, Vol.169, Year. 2016, Page:8-17,
10.

Adsorption characteristics of Eu(III) and Th(IV) ions onto modified mesoporous silica SBA-15 materials


Authors: Leila Dolatyari, Mohammad Reza Yaftian, Sadegh Rostamnia
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol.60, Year. 2016, Page:174-184, Number of Page:10
11.

Extraction-separation of Eu(III)/Th(IV) Ions with a Phosphorylated Ligand in an Ionic Liquid


Authors: Karamzadeh, Zinat; Yaftian, Mohammad Reza;Shiri Yekta, Zahra; Nilchi, Abdolreza; Dolatyari, Leila
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol.35, No.2, Year. 2016, Page:89-95,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

Isotherm and Kinetic Studies of the Bi(III) Extraction from Hydrochloric Acid Media by a Polymer Inclusion Membrane Containing Trioctylamine.


22nd Iranian Physical Chemistry Conference, University of Zanjan
Location: دانشگاه زنجان,
Date: 20August 2019 - 22August 2019 Type : Poster, Lecturer,
1. روش های جداسازی (کروماتوگرافی، جذب سطحی، روش های غشایی و ....)
2. روش های آماده سازی نمونه
3. شیمی تجزیه محیط زیستی
4. تصفیه آب و پساب ها
Top