دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

ناهید شجری

اطلاعات تماس
آدرس: زنجان-اعتمادیه-خیابان معلم-دانشگاه آزاد اسلامی زنجان-دانشکده علوم پایه- گروه شیمی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

B.Sc


شیمی محض, دانشگاه زنجان, زنجان, ایران,
2.

M.S


شیمی آلی, دانشگاه زنجان, زنجان, ایران, Thesis Title:سنتز یک مرحله ای دی متیل-2-آریل آمینو-3-تری فنیل قسقرانیلیدن سوکسینات ها
Supervisor:جناب آقای پروفسور علی رمضانی
3.

Ph.D


شیمی آلی, دانشگاه زنجان, زنجان, ایران, Thesis Title:سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی
Supervisor:جناب آقای پروفسور علی رمضانی
1.

سنتز مشتقات 1و3و4-اکسادیازول از سیکلو بوتانون


Status: Completed, Executers: ناهید شجری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: دکتر علی رمضانی, 89/10/20-91/10/19
2.

تهیه ایلیدهای فسفر از SH - اسیدها و بررسی واکنش های سنتزی آنها


Status: Completed, Executers: ناهید شجری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: دکتر علی رمضانی, 87/9/15-88/12/14
3.

مطالعه سنتزی واکنش ایمیدها با اتیل 3- فنیل-2- پروپینوات در حضور تری فنیل فسفین


Status: Completed, Executers: ناهید شجری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: دکتر علی رمضانی- امیر تفنگچی, 85/8/15-86/8/15
4.

بررسی سنتزی واکنش NH-اسیدها با استرهای استیلنی کم الکترون


Status: Completed, Executers: ناهید شجری, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: دکتر علی رمضانی, 85/4/15-86/4/15

راهنما

1.

سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با استفاده از واکنش های چند جزئی


ندا آقایی,
M.S, شیمی آلی, 1396/6/21
2.

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چندجزئی اتیل سیانو استات


مهسا سلطانی,
M.S, شیمی آلی, 1396/10/30
3.

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی هیدرازین هیدرات در حضورکاتالیست و محا سبه داده های NMR و IR با استفاده از روش های هارتری فاک و نظریه تابعیت چگالی


فروزان پیریایی,
M.S, شیمی آلی, 1397/6/19
4.

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی فتالیمید با 5،5 –دی متیل – 3،1- سیکلو هگزان دی اون در حضور کاتالیزور ZrO(NO3)2. 2H2Oو بررسی برهمکنش آن با نانو لوله تک دیواره در گستره ای از دما و حلال با استفاده از روش های مکانیک مولکولی و روش های مونت کارلو


شبنم صابری بیرون,
M.S, شیمی دارویی, 1397/6/19
5.

سنتز ترکیبات هتروسیکل با استفاده از واکنش های چند جزئی 2- آمینو پیریدین با آلدئید ها و بررسی بر همکنش آن با نانولوله تک دیواره در گستره ای از دما با استفاده از روش های مکانیک مولکولی و روش های مونت کارلو


ساناز زعفرانی,
M.S, شیمی دارویی, 1398/6/23

مشاور

1.

سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنش های چند جزئی مشتقات فروسن


فاطمه خجسته,
M.S, شیمی آلی, 1396/7/1
2.

سنتز ترکیبات مشتقات فروسن با استفاده از واکنش های چندجزئی در فاز جامد


فاطمه عباسی,
M.S, شیمی آلی, 1396/6/21
3.

بررسی اتصال داروی ضد سرطان میتوتان به SWNT از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی


نازیلا رحمتیان,
M.S, شیمی دارویی, 1397/6/19
4.

بررسی اثر حلال و دما بر روی اتصال داروی ضد سرطان تموزولامید به SWNT و MWNT از طریق شبیه سازی مونت کارلو و محاسبات مکانیک مولکولی و مکانیک کوانتومی


سعیده نورایی,
M.S, شیمی دارویی, 1398/6/10
5.

مطالعه میدان های نیروی مکانیک بر پایداری اتصال مکاپتوپورین متصل به گرافن ها در گستره ای از دما و حلال


جواد کاکایی,
M.S, شیمی دارویی, 1398/1/29
6.

تهیه و شناسایی طیفی ترکیبات مدل برای پیش دارو شامل قطعه فسفرآمیدی با فرمول عمومی P(X)(OR)3-y(NR1R2)y, y= 1,2,3,and X=O, S


سمانه حسنی ,
M.S, شیمی دارویی, 1397/6/15

مقالات

Farsi

1.

Ceftazidime Loading on Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA): Release Kinetic and Enhanced Antimicrobial Effect on Pseudomonas aeruginosa


Authors: AR Kazemizadeh, M Salouti, A Ahangari, N Shajari, M Aghayari, L Safari Zanjani
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, Vol.26, Year. 2018, Page:60-68,

English

1.

Spectroscopic and DFT investigations on dialkyl or diphenyl (1,1-dichloro-2-isocyanato-2-oxoethyl) phosphonate dd pharmaceutical activitieserivatives with the potential of biological an


Authors: Nahid Shajari*, Reza Ghiasi*, and Ali Ramazani
Iranian Journal of Organic Chemistry , Vol.11, No.2, Year. 2019, Page:2583-2590,
Download
2.

One-pot three-component synthesis of dihydroquinoxalin-2- amines containing a ferrocene unit with the potential of biological and pharmacological activities


Authors: Neda Aghaei, Nahid Shajari
Journal of Applied Chemical Research, Vol.13, No.3, Year. 2019, Page:80-86,
Download
3.

THEORETICAL STUDY OF TAUTOMERIZATION IN 1,5-DIMETHYL-6-THIOXO-1,3,5-TRIAZINANE-2,4-DIONE


Authors: *N. Shajari , R. Ghiasi
Journal of Structural Chemistry, Vol.59, No.3, Year. 2018, Page:541-549,
Download
5.

Synthesis and anti‑brucella activity of some new 1,3,4‑oxadiazole derivatives containing a ferrocene unit


Authors: Ali Reza Kazemizadeh, Nahid Shajari, Reza Shapouri, Neda Adibpour, Reza Teimuri‑Mofrad
Journal of the Iranian Chemical Society, Vol.13, Year. 2016, Page:1349-1355,
Download
6.

Four-component synthesis of ferrocenecontaining 1,3,4-oxadiazoles from Nisocyaniminotriphenylphosphorane (Ph3PNNC), a primary amine, a cyclic ketone and ferrocene carboxylic acid


Authors: Mona Ashtary, Ali Ramazani, AliReza Kazemizadeh, Nahid Shajari, Nadia Fattahi & Sang Woo Joo
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.191, No.10, Year. 2016, Page:1402-1407,
Download
7.

One-pot, four-component synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives containing a ferrocene unit and their antimicrobial activity


Authors: Ali Reza Kazemizadeh*, Nahid Shajari, Reza Shapouri, Neda Adibpour, Reza Teimuri-Mofrad and Parisa Dinmohammadi
Applied Organometallic Chemistry, Vol.30, Year. 2016, Page:148-153,
Download
9.

Enhanced antibacterial activity of ceftazidime against pseudomonas aeruginosa using poly (propyleneimine) dendrimer as a nanocarrier


Authors: M. Aghayari, M. Salouti*, A.R. Kazemizadeh, A. Zabihian, M. Hamidi, N. Shajari and F. Moghtader
Scientia Iranica, Vol.22, No.3, Year. 2015, Page:1330-1336,
Download
10.

FACILE SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF 1,5-DIMETHYL-6-THIOXO-1,3,5-TRIAZINANE-2,4-DIONE


Authors: N. Shajari, A. R. Kazemizadeh, A. Ramazani, S. W. Joo, K. Ślepokura, T. Lis, and A. Souldozi
Journal of Structural Chemistry, Vol.56, No.4, Year. 2015, Page:806-810,
Download
12.

Synthesis of 1,5-Disubstituted 1H-Tetrazole Derivatives via a Three- Component Reaction of Carbodiimides, Isocyanides, and Trimethylsilyl Azide


Authors: Ali Reza Kazemizadeh*, Nasrin Hajaliakbari, Roghayeh Hajian, Nahid Shajari, and Ali Ramazani
Helvetica Chimica Acta, Vol.95, No.4, Year. 2012, Page:594-597,
Download
13.

Four-Component Preparation of Disubstituted 1,3,4-Oxadiazoles from (N-isocyanimino)triphenylphosphorane, Phenylacetylenecarboxylic Acid, Biacetyl and Primary Amines


Authors: Ali Ramazani,* Behnaz Abdian, Fatemeh Zeinali Nasrabadi, Nahid Shajari,† and Zahra Ranjdoost
Bulletin of the Korean Chemical Society, Vol.33, No.11, Year. 2012, Page:3701-3705,
Download
14.

A novel four-component reaction for the synthesis of disubstituted 1,3,4-oxadiazole derivatives


Authors: Ali Ramazani, Nahid Shajari, Amir Mahyari, Yavar Ahmadi
Molecular Diversity, Vol.15, No.2, Year. 2011, Page:521-527,
Download
16.

VINYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM SALT-MEDIATED PREPARATION OF THIOPHENE-CONTAINING ELECTRON-POOR ALKENES FROM ACETYLENIC ESTERS, 2-THIENYLMETHANOL AND TRIPHENYLPHOSPHINE


Authors: Nahid Shajari*, Ali Ramazani and Yavar Ahmadi
Chemical Society of Ethiopia, Vol.25, No.1, Year. 2011, Page:91-96,
Download
17.

(N -ISOCYANIMINO)TRIPHENYLPHOSPHORANE-MEDIATED, ONE-POT, EFFICIENT SYNTHESIS OF STERICALLY CONGESTED 1,1,1-TRIFLUORO-2-(5-ARYL-1,3,4-OXADIAZOL-2-YL)-2-PROPANOL DERIVATIVES VIA INTRAMOLECULAR AZA-WITTIG REACTION


Authors: Ali Ramazani, Nahid Shajari, Amir Tofangchi Mahyari, Mehdi Khoobi, Yavar Ahmadi, and Ali Souldozi
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.185, Year. 2010, Page:2496-2502,
Download
18.

SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC PENTAVALENT PHOSPHORUS COMPOUNDS FROM PHOSPHITE DERIVATIVES AND INDANE-1,2,3-TRIONE


Authors: Nahid Shajari and Ali Ramazani
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.185, Year. 2010, Page:1850-1857,
Download
20.

Synthesis and Single Crystal X-Ray Structure of Bis[4-oxo-3-(2-ethoxycarbonylphenyl)-3,4-dihydroquinazolin-2-yl]disulfide


Authors: Mehdi Rimaz, Jabbar Khalafy, Khadijeh Tavana, Katarzyna ´Slepokura, Tadeusz Lis, Ali Souldozi, Amir Tofangchi Mahyari, Nahid Shajari, and Ali Ramazani
Z. Naturforsch, Vol.64b, Year. 2009, Page:1069 – 1065,
Download
21.

Regio- and Stereoselective Addition of Imides to Ethyl 3-Phenyl-2-propynoate in the Presence of Triphenylphosphine. Single Crystal X-Ray Structure of Ethyl (Z)-2-(1,3-Dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenyl-2-propenoate


Authors: Amir Tofangchi Mahyari, Nahid Shajari, Ali Reza Kazemizadeh, Katarzyna ´Slepokura, Tadeusz Lis, and Ali Ramazani
Z. Naturforsch, Vol.62b, Year. 2007, Page:834 – 829,
Download
22.

Regio- and Stereoselective Addition of 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide to Electron-Poor Acetylenic Esters in the Presence of Triphenylphosphine


Authors: Amir Tofangchi Mahyari, Nahid Shajari, Ebrahim Ahmadi, Ali Ramazani
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements , Vol.182, No.7, Year. 2007, Page:1659–1653,
Download
24.

A FACILE SYNTHETIC APPROACH TO DIMETHYL 2-ARYLAMINO-3-(TRIPHENYLPHOSPHORANYLIDENE) SUCCINATES FROM ELECTRON-POOR PRIMARY ARYLAMINES


Authors: ALI RAMAZANI*, NAHIDE SHAJARI and FARIDEH GOURANLOU
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, Vol.174, No.1, Year. 2001, Page:223-227,
Download
1. 1- واکنشهای چند جزئی
2. 2- سنتز ترکیبات هتروسیکل
3. 3- سنتز ترکیبات آلی فلزی
4. 4- سنتز ترکیبات آلی فسفر
5. 5- واکنشهای کاتالیستی
Top