دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

حامد سرورام

اطلاعات تماس
تلفن: 0241-4220047
فکس: 0241-4260063
آدرس: زنجان،اعتمادیه، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده فنی مهندسی
گروه عمران
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

Ph.D


مهندسی عمران آب, دانشگاه علوم و تحقيقات تهران, تهران, ایران, 1391
Thesis Title:ارزيابي روش هاي ثبت شوك شبه لاگرانژي در جريان هاي كم عمق
Supervisor:دکتر ابوالفضل شمسایی
2.

M.S


مهندسی عمران آب, تبریز, تبریز, ایران, 1385
Thesis Title:تهيه مدلي عددي براي شبيه سازي الگوي جريان اطراف پايه پل
Supervisor:دکتر یوسف حسن زاده - دکتر حبیب حکیم زاده
3.

B.Sc


مهندسی آب, شیراز, شیراز, ایران, 1383

M.S

1.

سدهای خاکی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,M.S.

B.Sc

1.

مکانیک سیالات


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
2.

هیدرولیک و آزمایشگاه


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
3.

بناهای آبی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
4.

اصول مهندسی سد


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان,B.Sc.
1.

مدل سازی الگوی جریان در حوضچه های کم عمق با استفاده از روش شبکه بولتزمن


Status: Running, Executers: حامد سرورام, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی, Location: زنجان, 1391
2.

ارزيابي جریان برگشتی ناشی از وجود آبشکن در کانال های روباز


Status: Running, Executers: حامد سرورام, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی, Location: زنجان, 1391
3.

تهيه مدلي عددي به منظور شبيه سازي جریان ناشی از شكست سد


Status: Completed, Executers: حامد سرورام, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی, Location: زنجان, Main Partners: سید امیر حسین بهشتی, 1389-1391
1. هیدرولیک محاسباتی
2. مهندسی رودخانه
Top