دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

رحیم امینی راستابی

اطلاعات تماس
آدرس: زنجان- خیابان معلم- خیابان شهید منصوری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- دانشکده علوم پایه و پزشکی- گروه میکروبیولوژی
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
http://www.researchgate.net/profile/Rahim_Amini2