دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

حسن حمیدی

اطلاعات تماس
http://iauz.ac.ir/faculties/90257
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشکده علوم پایه وپزشکی
1
درباره
آخرین به روزرسانی: 2031/06/03

1.

B.Sc


شیمی کاربردی, دانشگاه تبریز, تبریز, ایران, 1382
2.

M.Sc


شیمی تجزیه, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, ایران, 1384
3.

Ph.D


شیمی تجزیه, دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, ایران, 1389
4.

Postdoctoral fellowship


شیمی تجزیه, دانشگاه لوند, لوند, سوئد, 2013
1.

انگلیسی


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good

B.Sc

1.

شیمی تجزیه 2


B.Sc.
2.

شیمی تجزیه دستگاهی


B.Sc.
3.

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2


B.Sc.
4.

خوردگی فلزات


B.Sc.
5.

شیمی عمومی 1 و 2


B.Sc.
6.

آزمایشگاه شیمی عمومی 2


B.Sc.

M.Sc

1.

شیمی تجزیه پیشرفته


M.Sc.

راهنما

1.

حسگر الکتروشیمیایی دوپامین بر پایه الکترود کربن شیشهای اصلاح شده با نانولولههای کربنی چنددیواره تزیینشده با نانوذرات پالادیم


لیلا رجبی,
M.S, شیمی دارویی, تابستان 98

مقالات

English

1.

Amperometric hydrazine sensor using a glassy carbon electrode modified with gold nanoparticle-decorated multiwalled carbon nanotubes


Authors: Hassan Hamidi, Somayyeh Bozorgzadeh & Behzad Haghighi
Microchimica Acta, Vol.184, Year. 2017, Page: 4537–4543,
3.

Direct electron transfer of Phanerochaete chrysosporium cellobiose dehydrogenase at platinum and palladium nanoparticles decorated carbon nanotubes modified electrodes.


Authors: Bozorgzadeh S, Hamidi H, Ortiz R, Ludwig R, Gorton L
Physical Chemistry Chemical Physics, Vol.17, Year. 2015, Page:24157-24165.,
4.

Photocurrent Generation from Thylakoid Membranes on Osmium-Redox-Polymer-Modified Electrodes.


Authors: Hamidi H, Hasan K, Emek SC, Dilgin Y, Åkerlund H-E, Albertsson P-Å, Leech D, Gorton L
ChemSusChem, Vol.8, Year. 2015, Page:990-993,
5.

Synthesis, crystal structure, magnetic and redox properties of Cu(II)–Cu(II) binuclear complexes of bis(phenol) amine ligands.


Authors: Safaei E, Wojtczak A, Bill E, Hamidi H
Polyhedron , Vol.29, Year. 2010, Page:2769-2775,
7.

Electrochemical behavior and application of Prussian blue nanoparticle modified graphite electrode.


Authors: Haghighi B, Hamidi H, Gorton L
Sensors and Actuators B: Chemical , Vol.147, Year. 2010, Page:270-276,
8.

Sensitive and selective determination of hydrazine using glassy carbon electrode modified with Pd nanoparticles decorated multiwalled carbon nanotubes.


Authors: Haghighi B, Hamidi H, Bozorgzadeh S
Analytical and Bioanalytical Chemistry, Vol.398, Year. 2010, Page:1411-1416,
1. سنسورها و بیوسنسورهای الکتروشیمیایی
2. پیلها و بیوپیلهای سوختی
3. نانوالکتروشیمی
4. بیوالکتروشیمی
5. الکتروشیمی
Top