دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

پروژه درسی دانشجویان

 

دانشجویانی که در این ترم با بنده پروژه درسی اخذ کرده اند می توانند درصد پیشرفت کار خود را در زیر مشاهده نمایند

 

پیشرفت کار موضوع پروژه شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی ردیف
10 درصد

طراحی و ساخت دیمر برای مصارف صنعتی

  جواد علیاری 1
        2