دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

درس های این ترم

الکترونیک صنعتی گروه 1 و 2 مقطع کارشناسی

مرجع اصلی   م ه رشید

مرجع دوم: جزوه کاربردی الکترونیک صنعتی

 

اندازه گیری الکتریکی

 

اصول میکروکنترلر ها

 

الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد

جزوه جلسه اول       تمرین جلسه اول

جزوه جلسه دوم       تمرین جلسه دوم

جزوه جلسه سوم      تمرین جلسه سوم

جزوه جلسه چهارم   تمرین جلسه چهارم

جزوه جلسه پنجم      تمرین جلسه پنجم

جزوه جلسه ششم      تمرین جلسه ششم