دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

پروژه درس الكترونيك قدرت

موضوع مقالات و لينك دانلود و مباحث پيرامون

رديف

اسامي دانشجويان

عنوان مقاله

سال چاپ

خواسته درس

لينك مقاله

تاريخ مراجعه براي گزارش اوليه

 

تاريخ دفاع

1

عليرضا اصفهاني

جواد سليماني

سعيد دولت ياري

A novel hysteresis band current controller scheme for three phase AC chopper

2013

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

توضيح كامل HBC

گزارش فارسي در قالب مقاله

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 8-8:30

2

محمدي جعفري

 وحيد احمدي

Design and Control for Three-phase Grid-connected

Photovoltaic Inverter with LCL Filter

 

OR

 

LCL Filter Design and Performance Analysis for Grid Interconnected Systems

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

توضيح كامل LCL

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

استفاده از نرم افزار filter solutionبراي طراحي فيلتر ها

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 8:30-9

 

 

 

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 8:30-9

3

مسعود فقيهي

حميد امير خاني

a pulse-frequency-modulated full-bridge dc/dc converter with series boost capacitor

2011

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

يا spice

معادلات دقيق توضيح داده شود

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 9-9:30

4

نيما نقشيان

Analysis and Design of a Soft-Switching Boost Converter With an HI-Bridge Auxiliary Resonant Circuit

2010

توضيح كامل

شبيه سازي در matlabيا spiceكه دومي بهتر است.

توضيح كامل Soft-Switching

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 9:30 تا 10

5

سمانه عبدي پور

New Extendable Single-Stage Multi-input DC–DC/AC Boost Converter

2014

توضيح كامل

شبيه سازي در matlabيا spiceكه دومي بهتر است

در سطح پايين براي شبيه سازي،  مي توان از ISISاستفاده كرد

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 10 تا 10:30

6

حسام مرزبان

علي كارگر

A new Mixed Stacked Multicell converter with Interesting Advantages

2011

توضيح كامل

شبيه سازي در spice

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 10:30 تا 11

7

مهدي غلامي

مسعود جعفري

مهدي الماسي

Robust Control for PWM-Based DC–DC Buck Power Converters With Uncertainty Via Sampled-Data Output Feedback

2014

توضيح كامل

شبيه سازي كامل در  matlab و SPICE

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 11 تا 11:30

8

حسن عزيز خاني

 

A Boost-Type Power Converter for Energy-Regenerative Damping

2013

اين مقاله بيشتر كنترلي است تا الكترونيك قدت.

پيشنهاد مي شود موضوع جديدي ارسال گردد.

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 11:30 تا 12

9

كامران رضا پور

وحيد حسن خاني

Enhanced Phase-Shifted PWM Carrier Disposition for Interleaved

Voltage-Source Inverters

2014

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

توضيح كامل PD-PWM

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 12 تا 12:30

10

جواد سليماني

عليرضا اصفهاني

سعيد دولت ياري

 

Explicit Model-Predictive Control of a PWM Inverter With an LCL Filter

2009

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

توضيح كامل معادلات

مقاله كمي قديمي است

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت12:30 تا 13

11

مصطفی مرادخانی

A Comparison Study of Boost and Buck-boost Power Factor Corrector for Ultra-wide Input Voltage Range Applications

OR

Improved Pulse-Width Modulation Strategies for Diode-Assisted Buck–Boost Voltage Source Inverter

؟

 

 

 

 

 

 

 

 

؟

لطفا اصل مقالات را بفرستيد

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 13 تا 13:30

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت 13 تا 13:30

12

سامان ملايي

A High Efficiency DC/AC Inverter for Energy

Balancing of Battery Modules

 

 

OR

 

Full Digital Control of Three-phase DCIAC

Inverter

 

2014

توضيح كامل

شبيه سازي در spice يا ISIS

توضيح كامل سويچ ها

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

 

 

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود

 

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت13:30 تا 14

 

 

 

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت13:30 تا 14

13

ابراهيم عرفانيان

Comparison of 30KW DC/DC Converter topologies interfaces for fuel cell

in hybrid electric vehicle

2007

توضيح كامل

شبيه سازي در matlab

توضيح كامل hybrid electric vehicle power supply

مقاله كمي قديمي است

ولي جالب مي باشد.

گزارش فارسي در قالب مقاله

 

دانلود

17/10/93

طرف صبح

 

15/11/93

ساعت14 تا 14:30