دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

عملکرد سیستم درایو DC تک فاز کنترل شده توسط مبدل DC-DC تمام پل PWM یکنواخت


Authors: سید حمید رضا موسوی
Intrnational Conference on the role of the Islamic revolution in global power steructure, Vol., No., 1393,Page: