دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

سیدحمیدرضا موسوی

استفاده از روش جبران خسارت فاز برای طراحی یک تثبیت‌کننده مبدل-مبنا DC/AC برای کاهش نوسانات توان درون منطقه


Authors: سید حمید رضا موسوی مهدی حریری
Intrnational Conference on the role of the Islamic revolution in global power steructure, Vol., No., 1394,Page: