دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نادر کاظمی

تاثیر سالیسیلیک اسید برون زا بر پراکسیداسیون لیپید و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در برگ های گیاهان کلزا تحت تنش نیکل


Authors: نادر کاظمی-رمضانعلی خاوری نژاد-حمید فهیمی-سارا سعادتمند-طاهر نژاد ستاری
فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Vol.جلد 3, No.شماره 3, 1389,Page:71-80,Number of Page:10