دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نادر کاظمی

اثر سالیسیلیک اسید و سدیم نیترو پروساید بر رشد و محتوی عناصر ضروری گیاهچه‌های کلزای بهاره رقم PF تحت تنش نیکل


Authors: نادر کاظمی-رمضانعلی خاوری نژاد-طاهر نژاد ستاری
فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار, Vol.جلد 8, No.شماره 2, 1391,Page:45-56,Number of Page:12