دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نادر کاظمی

Effect of Saffron Extract on Expression of Bax and Bcl-2 Genes in Gastric Adenocarcinoma Cell line (AGS)


Authors: نادر کاظمی-صدف بیگی شهرستانی
Gene Cell Tissue, Vol.5, No.3, 2018,Page:1-7