دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نسخه چاپی

نادر کاظمی

Melatonin alleviates lead-induced oxidative damage in safflower (Carthamus tinctorius L.) seedlings


Authors: شهرام نامجویان-علی ابوالحسنی سورکی-نازلی الیاسی-نادر کاظمی-مهدی سیمائی
Ecotoxicology, Vol., No., 2019,Page:,Number of Page:11