Isalimc Azad University of Zanjan
Print

Contact Information
Tel: 02433465080
Fax: 02433460463
Academic Rank
Lecturer
About
CV last edited on: 2015/15/03

سمت اجرايي

1.

رئیس هیات امنای دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1389-1390
2.

نایب رئیس تعاونی مسکن اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1388-تا کنون
3.

دبیر انجمن کانون اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1389-تا کنون
4.

رئیس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1385-1388
5.

رئیس پژوهش دانشکده برق و کامپیوتر از سال


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1388-تا کنون
6.

معاون دانشکده برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات


دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1391-تا کنون
1.

ایجاد آرشیو سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان


Status: Running, Executers: دکتر مهدی افضلی, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, 1392-1394
2.

ارزیابی نرم افزارهای حسابداری با استفاده از سیستم های خبره فازی و ارائه مدلی جهت انتخاب نرم افزار بر اساس ویژگی های کسب و کار


Status: Running, Executers: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, Main Partners: مرتضی رمضانی, 1392-1394
3.

تاثیر مدیر نرم افزاری برنامه نویس و مشتری بر کیفیت نرم افزار


Status: Completed, Sponser: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, Location: دانشگاه آزاد اسلامی زنجان, 1386-1388
Top