.::.برنامه هفته پژوهش.::.

برنامه هفته پژوهش

تاریخ: 1396/09/27 - 17:55


برنامه هفته پژوهش

معاون پژوهشی و فن آوری دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش برنامه های پیش بینی شده برای این هفته را طبق جدول فوق بیان نمودند.