.::.سخنرانی علمی ژنوتکنیک و کاربرد آن در صنعت ساختمان و مقررات ملی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.::.

سخنرانی علمی ژنوتکنیک و کاربرد آن در صنعت ساختمان و مقررات ملی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ: 1397/02/29 - 11:24


سخنرانی علمی ژنوتکنیک و کاربرد آن در صنعت ساختمان و مقررات ملی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

سخنرانی علمی ژنوتکنیک و کاربرد آن در صنعت ساختمان و مقررات ملی ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

با توجه به تحولات پیش آمده در مصالح و تکنولوژی اجرای ساختمان لازم است مهندسان و دانشجویان رشته عمران با فناوری های جدید در این رشته آشنا شوند. یکی از این فناوری ها استفاده از مصالح کامپوزیتی در اجرای سازه و شالوده ی آن است به همین منظور سخنرانی علمی تحت عنوان " شمع های ترکیبی و کامپوزیتی " روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان برگزار شد . پروفسور علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در این کارگاه به بحث و بررسی پیرامون شمع های کامپوزیتی و ترکیبی و انواع روش های طراحی و اجرای آنها در ساختمان و سازه پرداخت . در ادامه دکتر محمدرضا عطرچیان عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی زنجان تفسیر موادمقررات ملی ساختمان و شرح وظائف مجری، ناظر،مالک و شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی در این ارتباط، شرائط عمومی و خصوصی پیمان را مورد بحث و مداقه قرارداد . پس از اتمام سخنرانی علمی، جلسه معاونین آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی زنجان با حضور دکتر علیرضا رهایی برگزار شد. در این جلسه حاضرین در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بویژه دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان  به بحث و بررسی پرداختند .