.::.دکترفیروزفر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان:.::.

قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی خطای استراتژیک است.

تاریخ: 1398/01/22 - 08:14


دکترفیروزفر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان:دکترفیروزفر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان:
قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی خطای استراتژیک است.