.::. معاونت پژوهشی .::.

اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور (بخشنامه جدید)

بخشنامه به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان ها...

تاریخ: 1393/07/12 - 14:30


اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور (بخشنامه جدید)