.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

فرم های ارتقا اعضای هیات علمی گروه های پرستاری و مامایی

-

تاریخ: 1394/02/10 - 18:37


فرم های ارتقا اعضای هیات علمی گروه های پرستاری و مامایی

 

 

اعضا محترم هیات علمی گروه های پرستاری و مامایی دانشگاه می توانند جهت تبديل وضعيت از مسیر زیر استفاده نموده و به فرم های ارتقا دسترسی پیدا کنند.

 

ورود به سایت "معاونت آموزشی وزارت بهداشت" (dme.behdasht.gov.ir) ......... مرکز امور هیات علمی............ آیین نامه ها...... فرم های ارتقا