.::. شورای زنان فرهیخته زنجان .::.

دومين جلسه شوراي زنان فرهيخته دانشگاه در سال 95

دومين جلسه شوراي زنان فرهيخته دانشگاه در سال 95

تاریخ: 1395/04/01 - 00:56


 دومين جلسه شوراي زنان فرهيخته دانشگاه در سال 95

دومين جلسه شوراي زنان فرهيخته دانشگاه در سال 95 در روز يكشنبه 19 ارديبهشت ماه با حضور رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان و مهمانان گرامي با موضوع جلسه مبني بر تعيين محورهاي همايش و اعضاي هيات علمي و اجرايي همايش خانم بنت الهدي صدر رسما آغاز گرديد.

آقاي دكتر رجايي با سلام و خير مقدم و تبريك اعياد و ايام ماه شعبان جلسه را آغاز نمودند. ايشان با تصويب و استقبال از برگزاري همايش ملي در آبان ماه سال جاري بر عملياتي شدن كارها در اسرع وقت تاكيد نمودند و نيز توصيه هايي در جهت كاربردي بودن محورهاي همايش فرمودند.

ايشان تاكيد فرمودند كه هر چه سريعتر بايد مجوزهاي لازم اخذ گردد و نيز معاونت پژوهش دانشگاه را به عنوان مسئول همايش اعلام كرده و بر ستادي انجام گرفتن كارها و همچنين تعيين رئيس همايش و اعضاي هيات علمي و اجرايي همايش ظرف مدت دو هفته تاكيد نمودند. در ادامه خانم دكتر حسيني الموسوي به لزوم خريد آثارخانم بنت الهدي صدر تاكيد نموده و پيشنهاد چاپ برخي از آثار ايشان را فرمودند.

خانم دكتر تلخابي موضوعات و محورهايي براي همايش پيشنهاد فرمودند تا مورد بررسي قرار گيرد.

سركار خانم بلوري طرح افتتاح دفتر مطالعات زنان راهمزمان با تاريخ برگزاري همايش پيشنهاد نمودند.

 

مصوبات جلسه:

-تاريخ برگزاري همايش در آبانماه 1395 همزمان با هفته پژوهش

-تعيين معاونت پژوهش دانشگاه به عنوان مسئول همايش

-اخذ مجوز برگزاري همايش از پژوهش دانشكده

-تعيين فرصت دو هفته اي جهت معرفي كميته علمي و اجرايي از سوي معاونت پژوهش

-تعيين محورهاي همايش

-تعيين و معرفي دبير همايش از ميان زنان عضو شورا

-تعيين و معرفي رئيس كميته اجرايي از ميان زنان عضو شورا

-همچنين شوراي زنان فرهيخته موظف گرديد كه نماينده اي به حوزه معاونت معرفي كند، مسئول دبيرخانه تعيين گردد  و محل استقرار دبيرخانه و كميته علمي تشكيل گردد.