.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

ارزیابی اعتبار مدارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در اروپا در سطح دانشگاههای دولتی استان

بر اساس ارزیابی وزارت علوم آلمان، مدارک دانشگاه آزاد زنجان برای ادامه تحصیل در آلمان از نظر اعتبار هم ردیف مدارک دانشگاههای دولتی ارزیابی شده میشود.

تاریخ: 1395/07/27 - 02:11


ارزیابی اعتبار مدارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در اروپا در سطح دانشگاههای دولتی استان

بر اساس ارزیابی وزارت علوم آلمان، مدارک واحدهای دانشگاه های آزاد زنجان و ابهر برای ادامه تحصیل در آلمان از نظر اعتبار هم ردیف مدارک دانشگاههای دولتی ارزیابی شده است و بر این اساس

علاقمندان نیازی به ارزیابی مدارک تحصیلی دانشگاه برای اعتبارسنجی یا اخذ لیسانس دوم برای ادامه تحصیل در آلمان ندارند. 

 در این تقسیم بندی ارائه ارزش اچ پلاس به معنای تائید کیفیت دانشگاه میباشد . در سطح استان دانشگاههای دولتی و آزاد زنجان و ابهر حایز ارزیابی اچ پلاس میباشند.  

سه  موسسه الغدیر و صوفی و ابهری حایز ارزش اچ منفی و مثبت هستند که نیازمند ارزشیابی تکمیلی در آلمان میباشند. مدارک تحصیلی سایر موسسات فعال در استان فعلا قابل ارزشیابی توسط این وزازتخانه نیستند. 

این ارزیابی مرتبا بروز میگردد

آدرس وب سایت آلمانی 

ارزیابی دانشگاههای استان