.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران دانشکده ها و گروهها و کارشناسان رشته ها

لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران گروهها و کارشناسان رشته ها

تاریخ: 1395/07/27 - 18:41


لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران دانشکده ها و گروهها و کارشناسان رشته ها
 
لیست شماره تلفن های داخلی کلیه مدیران گروهها و کارشناسان رشته ها 
 
برای تماس با دانشگاه ابتدا تلفن دانشگاه را گرفته سپس از اپراتور بخواهید به داخلی موردنظر وصل نماید.
 تلفن دانشگاه 7-02433421001