.::. معاونت پژوهشی .::.

بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص ساها

الزام استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد

تاریخ: 1395/12/17 - 12:02


بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص ساها