.::. معاونت پژوهشی .::.

در خصوص اشتراک مجلات چهارگانه شاهد

با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت متناسب با تمام گروه‌های سنی در سطح ملی برای تمامی اقشار مردمی منتشر می‌شوند.

تاریخ: 1396/02/16 - 16:37


در خصوص اشتراک مجلات چهارگانه شاهد