.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

برگزاری کارگاه آموزشی تکنولوژی و روشهای نوین در تعیین موقعیت ماهواره ای GPS (نظری و عملی)

به همت گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد زنجان با همکاری شرکت دانش بنیان مکان پرداز رایمند برگزار شد. کارگاه آموزشی تکنولوژی و روشهای نوین در تعیین موقعیت ماهواره ای GPS (نظری و عملی) - روز شنبه 24 تیر 1396

تاریخ: 1396/05/03 - 04:10


برگزاری کارگاه آموزشی تکنولوژی و روشهای نوین در تعیین موقعیت ماهواره ای GPS  (نظری و عملی)