.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

برنامه ژورنال کلاب

.

تاریخ: 1396/09/03 - 10:07


برنامه ژورنال کلاب

برنامه ژورنال کلاب  نیمسال اول 96-97

 

ساعت

زمان ارائه

موضوع

نام و نام خانوادگی

ردیف

12:30

22/08/96

سرکارخانم دکتر یغمایی

نگارش و پاراگراف نویسی

1

12:30

06/09/96

سرکارخانم دکتر رستم خانی

تاثیر مشاوره بر اساس مدل plissitبر عملکرد جنسی زنان باردار

2

12:30

27/09/96

سرکارخانم دکتر مقدم

کایزن(بهبود مستمر در یک سیستم)

3

12:30

11/10/96

سرکارخانم اجاقلو

تجهیزات پزشکی

4

12:30

25/10/96

سرکارخانم دکتر روشندل

استرس و پسوریازیس

5