.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

یستمین همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

جشنواره شهید مطهری

تاریخ: 1397/07/20 - 13:57


یستمین همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

 

پیرو فراخوان معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در خصوص برگزاری دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در تاریخ 10 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه علوم پزشکی ایران؛به اطلاع می رساند مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه تا پایان شهریور ماه 1397 آماده دریافت فعالیت های نوآورانه در حیطه های ششگانه ذیل می باشد:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
یاددهی و یادگیری
ارزشیابی آموزشی(دانشجو،هیات علمی و برنامه(
مدیریت و رهبری آموزشی
یادگیری الکترونیکی
طراحی و تولید محصولات آموزشی

 بارگذاری اطلاعات فرایندهای برتر دانشگاهی از ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ به مدت دو هفته در سامانه بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری (که آدرس آن متعاقبا اعلام خواهد شد).