.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

تاریخ: 1396/12/22 - 10:06


نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي

نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي با محور " تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي" در تاريخ 12لغايت 14 ارديبهشت 1397در مركز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار خواهد شد.

 

مهلت ارسال خلاصه مقالات در سامانه نوزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي تا 15 دي ماه 1396 است. 

متقاضيان مي توانند در حيطه هاي زير مقالات خود را از طريق وب سايت همایش

به نشاني http://meduc19.behdasht.gov.ir  ارسال فرمايند:
 برنامه ريزي درسي
ارزشيابي آموزشي (دانشجو، استاد و برنامه)
روش هاي ياددهي- يادگيري
مديريت و رهبري آموزشي
مشاوره و حمايت دانشجويي
يادگيري الكترونيكي
 موضوعات خاص (آموزش اخلاق و منش حرفه اي، آموزش مهارت هاي ارتباطي، آموزش تفكر و استدلال باليني و ...)

ساير موارد (مرتبط با آموزش علوم پزشكي)