.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

گردهمایی ونشست تخصصی شهرسازی و ارتقاء فرهنگ شهروندی

به همت گروه شهرسازی برگزار شد : همایش سه روزه گردهمایی ونشست تخصصی شهرسازی و ارتقاء فرهنگ شهروندی

تاریخ: 1396/08/30 - 20:48


گردهمایی ونشست تخصصی شهرسازی و ارتقاء فرهنگ شهروندی