.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

جناب آقای دکتر مهدی ساشورپور به ریاست دانشکده فنی و مهندسی منصوب گردیدند

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رجایی، جناب آقای دکتر مهدی ساشورپور از تاریخ 11 بهمن ماه 1396 به ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان منصوب گردیدند.

تاریخ: 1396/11/16 - 22:02


جناب آقای دکتر مهدی ساشورپور به ریاست دانشکده فنی و مهندسی منصوب گردیدند

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رجایی، جناب آقای دکتر مهدی ساشورپور از تاریخ 11 بهمن ماه 1396 به ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد زنجان منصوب گردیدند. مراسم تودیع و معارفه در تاریخ 96/11/16 برگزار شد و طی این مراسم ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر امیر حسین بهشتی که 8 سال ریاست دانشکده فنی و مهندسی را بر عهده داشتند، جناب آقای دکتر مهدی ساشور پور، استادیار گروه مهندسی شهر سازی دانشگاه آزاد زنجان به عنوان ریاست دانشکده فنی مهندسی معرفی گردیدند.

 

 

صفحه شخصی دکتر مهدی ساشورپور در وبسایت دانشگاه :

http://iauz.ac.ir/faculties/86019