.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

برگزاری پنل تخصصی

برگزاری پنل تخصصی" بررسی جرم در فضاهای شهری و راهکارهای مقابله با آن"

تاریخ: 1397/02/11 - 08:32


برگزاری پنل تخصصی

پنل تخصصی" بررسی جرم در فضاهای شهری و راهکارهای مقابله با آن" با حضور آقای مقدمی معاون محترم پیشگیری از جرائم دادگستری استان، دکتر محسن کلانتری استاد محترم دانشگاه زنجان، و اساتید گروه شهرسازی آقایان دکتر صفری، دکتر شکوهی، دکتر فرامرزی و دکتر ساشورپوربرگزار گردید-  با تشکر از اعضا انجمن علمی گروه شهرسازی

تاریخ برگزاری 6 اردیبهشت ماه 1397