.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

گزارش تصویری از مدرسه تابستانی

برگزاری مدرسه تابستانی از 14 تا 16 مرداد ماه در دانشگاه آزاد زنجان

تاریخ: 1397/05/15 - 21:19


گزارش تصویری از مدرسه تابستانی

گزارش تصویری از برگزاری مدرسه تابستانی - 14 تا 16 مرداد ماه در دانشگاه آزاد زنجان