.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

نشست صمیمی دانشجویان ممتاز دانشکده فنی و مهندسی با ریاست محترم دانشگاه

در این جلسه دانشجویان ممتاز دانشکد فنی و مهندسی نظرات خود را بیان کردند.

تاریخ: 1397/10/01 - 15:36


نشست صمیمی دانشجویان ممتاز دانشکده فنی و مهندسی با ریاست محترم دانشگاه

نشست صمیمی و صرف نهار دانشجویان ممتاز (رتبه های اول تا سوم )  رشته های دانشکده فنی و مهندسی با ریاست محترم دانشگاه - یکشنبه ۲۵ آذرماه 1397

در این جلسه دانشجویان ممتاز دانشکده فنی و مهندسی نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی بیان کردند. ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی ضمن سخنرانی و پاسخگویی به سؤالات دانشجویان، در خصوص مسائل مطرح شده توسط دانشجویان قول مساعدت و پیگیری دادند.