.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

کسب دو مقام اولی در مسابقات سازه ماکارونی

اعضاء تیم: معین انصاری- محمد امین صالحی

تاریخ: 1397/10/01 - 15:48


کسب دو مقام اولی در مسابقات سازه ماکارونی

کسب دو مقام اولی در مسابقات سازه ماکارونی سنندج توسط دانشجویان عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
اعضاء تیم: معین انصاری- محمد امین صالحی