.::. دانشکده فنی ومهندسی .::.

بازدید مدیران دبیرستان های زنجان از دانشگاه آزاد اسلامی

به همت دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

تاریخ: 1397/10/01 - 15:51


بازدید مدیران دبیرستان های زنجان از دانشگاه آزاد اسلامی

بازدید مدیران دبیرستان های زنجان از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
شنبه ۲۴ آذر ماه 1397