.::. معاونت پژوهشی .::.

ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه

بخشنامه سازمان مرکزی به کلیه واحدها

تاریخ: 1397/10/30 - 01:55


ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه