.::. معرفی مركز رشد واحد زنجان .::.

بازدیدمجازی آنلاین از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه

این رویداد بزرگ با همکاری مشترک باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه و هسته فناور رسکا برای اولین بار برگزار می گردد.

تاریخ: 1399/04/28 - 01:26


بازدیدمجازی آنلاین از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه

بازدیدمجازی آنلاین

از پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه