.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

وبینار آشنایی با مقاله نویسی

زمان: پنجشنبه ۱۳شهریور ساعت: ۱۵ الی ۱۷

تاریخ: 1399/06/08 - 14:41


وبینار آشنایی با مقاله نویسی

وبینار آشنایی با مقاله نویسی

مدرس: دکتر مجید مرادلو
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

زمان:  پنجشنبه ۱۳شهریور
ساعت: ۱۵ الی ۱۷

لینک ورود به صورت میهمان:
https://www.skyroom.online/ch/iauz/paper
ویا:
http://paper.bashgahzau.ir
———————————————
انجمن علمی مهندسی برق و مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان