.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

برنامه زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400

.

تاریخ: 1400/06/01 - 02:30


برنامه زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1400

دانلود فايل زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه 1401-1400