.::. امور کلاس ها .::.

امور کلاس ها

دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به دانشکده مربوطه از برنامه هفتگی دانشکده ها اطلاع یابند .