.::. معاونت فرهنگی .::.

ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است . همه چیز مترتّب بر فرهنگ است . فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست ، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست ، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند ؛ به این باید توجّه کرد .