.::. معاونت فرهنگی .::.

ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است . همه چیز مترتّب بر فرهنگ است . فرهنگ حاشیه و ذیلِ اقتصاد نیست ، حاشیه و ذیلِ سیاست نیست ، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند ؛ به این باید توجّه کرد .
اخبار
مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مستند زندگی مفاخر ایران

مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مستند زندگی مفاخر ایران

«بیشتر... ... » 17 مرداد 1394
حضور پررنگ نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره تیتر 9

حضور پررنگ نشریات دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره تیتر 9

«بیشتر... ... » 17 مرداد 1394