.::. مرکز خدمات آزمایشگاهی وتحقیقاتی استان .::.

لینک های سایت
مرکز خدمات آزمایشگاهی وتحقیقاتی استان

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان زنجان در مهر ماه 98 به منظور اعمال مدیریت متمرکز و اجرای فرآیندهای برنامه ریزی، کنترل و بهره‌ برداری بهینه فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های استان در راستای افزایش درآمد غیرشهریه‌ای، توسعه سهم بازار و اجرای تحقیقات پیشرفته ماموریت گرا متناسب با نیاز بازارهای منطقه‌ای و استانی و اولویت‌های تحقیقاتی صنایع تاسیس گردید. وظایف و اختیارات مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان به شرح ذیل می باشد: 1- برنامه ریزی به منظور راهبری سامانه‌های ساها (سامانه آزمایشگاه‌های همکار آزاد)، ساتا (سامانه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی آزاد) و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی) در سطح استان در راستای تحقق اهداف راهبردی پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست‌های شورای پژوهش و فناوری استان 2- تدوین و اجرای طرح‌های منطقه‌ای و استانی در حوزه آزمایشگاه‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات 3- نظارت، ارزشیابی و پایش عملکرد آزمایشگاه‌های عضو سامانه‌های ساها، ساتا و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی) استان 4- برنامه‌ریزی برای استقرار استانداردهای مدیریتی، فنی و ایمنی مطابق با سیاست‌ها و دستورالعمل پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی 5- ارزیابی و تایید اولیه آزمایشگاه‌های تحقیقاتی که درخواست عضویت در سامانه ساتا را دارند. 6- بررسی و تایید صلاحیت مسئولان آزمایشگاه‌های متقاضی عضویت در ساتا و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی) 7- عقد قرارداد با شرکتها و سازمان‌ها به منظور افزایش درآمد سامانه‌های ساها، ساتا، و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی) 8- برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت تخصصی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مرکزی 9- بررسی و تایید تعرفه‌های خدمات سامانه‌های ساها، ساتا و واحدهای پژوهشی (گروه‌های پژوهشی و مراکز تحقیقاتی)