.::. تورمجازی دانشکده ها .::.

دانشکده پرستاری و مامایی واحد زنجان دارای 2 رشته (پرستاری – مامایی) بوده که 20 عضو هیات علمی عهده دار آموزش حدود 400 دانشجوی این دانشکده می باشند. تاسیس رشته پرستاری مقطع کارشناسی این دانشکده در سال 1371 و رشته مامایی مقطع کاردانی در سال 1372 بوده و در سال 1386 مقطع رشته مامایی از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافته است. از سال 1399 با ابلاغ سازمان مرکزی، رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نیز به زیر مجموعه حوزه علوم پزشکی ملحق گردیده است. از مجموع پذیرفته شدگان رشته پرستاری تا کنون تعداد 1490 در رشته پرستاری و 900 دانشجو در رشته مامایی 900 فارغ التحصیل گردیده و قریب به 90% آنها جذب بازار های کار شده اند. بخش عظیمی از کادر پرستاری و مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی استان زنجان از طریق فارغ التحصیلان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تامین میگردد. در حال حاضر 556 نفر دانشجو ی مشغول به تحصیل در این دانشکده میباشند.
دانشکده پرستاری و مامایی واحد زنجان دارای 2 رشته (پرستاری – مامایی) بوده که 20 عضو هیات علمی عهده دار آموزش حدود 400 دانشجوی این دانشکده می باشند. تاسیس رشته پرستاری مقطع کارشناسی این دانشکده در سال 1371 و رشته مامایی مقطع کاردانی در سال 1372 بوده و در سال 1386 مقطع رشته مامایی از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافته است. از سال 1399 با ابلاغ سازمان مرکزی، رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نیز به زیر مجموعه حوزه علوم پزشکی ملحق گردیده است. از مجموع پذیرفته شدگان رشته پرستاری تا کنون تعداد 1490 در رشته پرستاری و 900 دانشجو در رشته مامایی 900 فارغ التحصیل گردیده و قریب به 90% آنها جذب بازار های کار شده اند. بخش عظیمی از کادر پرستاری و مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی استان زنجان از طریق فارغ التحصیلان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تامین میگردد. در حال حاضر 556 نفر دانشجو ی مشغول به تحصیل در این دانشکده میباشند.
دانشکده پرستاری و مامایی واحد زنجان دارای 2 رشته (پرستاری – مامایی) بوده که 20 عضو هیات علمی عهده دار آموزش حدود 400 دانشجوی این دانشکده می باشند. تاسیس رشته پرستاری مقطع کارشناسی این دانشکده در سال 1371 و رشته مامایی مقطع کاردانی در سال 1372 بوده و در سال 1386 مقطع رشته مامایی از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافته است. از سال 1399 با ابلاغ سازمان مرکزی، رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نیز به زیر مجموعه حوزه علوم پزشکی ملحق گردیده است. از مجموع پذیرفته شدگان رشته پرستاری تا کنون تعداد 1490 در رشته پرستاری و 900 دانشجو در رشته مامایی 900 فارغ التحصیل گردیده و قریب به 90% آنها جذب بازار های کار شده اند. بخش عظیمی از کادر پرستاری و مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی استان زنجان از طریق فارغ التحصیلان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تامین میگردد. در حال حاضر 556 نفر دانشجو ی مشغول به تحصیل در این دانشکده میباشند.
دانشکده پرستاری و مامایی واحد زنجان دارای 2 رشته (پرستاری – مامایی) بوده که 20 عضو هیات علمی عهده دار آموزش حدود 400 دانشجوی این دانشکده می باشند. تاسیس رشته پرستاری مقطع کارشناسی این دانشکده در سال 1371 و رشته مامایی مقطع کاردانی در سال 1372 بوده و در سال 1386 مقطع رشته مامایی از کاردانی به کارشناسی ارتقاء یافته است. از سال 1399 با ابلاغ سازمان مرکزی، رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد نیز به زیر مجموعه حوزه علوم پزشکی ملحق گردیده است. از مجموع پذیرفته شدگان رشته پرستاری تا کنون تعداد 1490 در رشته پرستاری و 900 دانشجو در رشته مامایی 900 فارغ التحصیل گردیده و قریب به 90% آنها جذب بازار های کار شده اند. بخش عظیمی از کادر پرستاری و مامایی در مراکز بهداشتی و درمانی استان زنجان از طریق فارغ التحصیلان حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان تامین میگردد. در حال حاضر 556 نفر دانشجو ی مشغول به تحصیل در این دانشکده میباشند.
دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه زنجان واحد زنجان دارای 96 رشته تحصیلی و 117 هیات علمی و 3000 دانشجو می باشد.این دانشکده به جهت کاربردی بدون دارای مجهزترین کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده که بعنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی استان زنجان است.
دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه زنجان واحد زنجان دارای 96 رشته تحصیلی و 117 هیات علمی و 3000 دانشجو می باشد.این دانشکده به جهت کاربردی بدون دارای مجهزترین کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده که بعنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی استان زنجان است.
دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه زنجان واحد زنجان دارای 96 رشته تحصیلی و 117 هیات علمی و 3000 دانشجو می باشد.این دانشکده به جهت کاربردی بدون دارای مجهزترین کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده که بعنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی استان زنجان است.
دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه زنجان واحد زنجان دارای 96 رشته تحصیلی و 117 هیات علمی و 3000 دانشجو می باشد.این دانشکده به جهت کاربردی بدون دارای مجهزترین کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده که بعنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی استان زنجان است.
دانشکده فنی،مهندسی و علوم پایه زنجان واحد زنجان دارای 96 رشته تحصیلی و 117 هیات علمی و 3000 دانشجو می باشد.این دانشکده به جهت کاربردی بدون دارای مجهزترین کارگاه ها و آزمایشگاه ها بوده که بعنوان یکی از مهمترین مراکز پژوهشی استان زنجان است.
دانشکده علوم انسانی واحد زنجان بزرگترین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بوده و این دانشکده با تعداد 94 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و 80 عضو هیات علمی بیش از 4000 دانشجو دارد.
دانشکده علوم انسانی واحد زنجان بزرگترین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بوده و این دانشکده با تعداد 94 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و 80 عضو هیات علمی بیش از 4000 دانشجو دارد.
دانشکده علوم انسانی واحد زنجان بزرگترین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بوده و این دانشکده با تعداد 94 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و 80 عضو هیات علمی بیش از 4000 دانشجو دارد.
دانشکده علوم انسانی واحد زنجان بزرگترین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بوده و این دانشکده با تعداد 94 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و 80 عضو هیات علمی بیش از 4000 دانشجو دارد.
دانشکده علوم انسانی واحد زنجان بزرگترین مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بوده و این دانشکده با تعداد 94 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و 80 عضو هیات علمی بیش از 4000 دانشجو دارد.
تورمجازی دانشکده ها

1