.::. دانشکده پرستاری و مامایی .::.

لینک های سایت
دانشکده پرستاری و مامایی

رشته پرستاری از سال 1371 در مقطع کارشناسی و رشته مامایی از سال 1372 شروع به کار کرد. در سال 1387 به زیر مجموعه دانشکده علوم پایه و پزشکی پیوست و در سال 1394 در مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی و در سال 1398 زیر مجموعه معاونت علوم پزشکی قرار گرفته است.