.::. دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاههای آزاد اسلامی استان زنجان .::.

آگهی فراخوان عمومي (سال 1397)جذب هيأت علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان
ضرورت انجام مصاحبه های علمی و عمومی