.::. مرکز تحقیقات بیولوژی .::.

لینک های سایت
مرکز تحقیقات بیولوژی

مرکز تحقیقات بیولوژی در سال 1384 بنا به ضرورت انجام مطالعات زیست شناسی تاسیس گردید. در حال حاضر این مرکـز با بهره مندی از­حضور اعضای هیات علمی دانشگاه با تخصص­ های مرتبط با علوم زیستی و همچنین تجهیزات آزمایشگاهـی پیشرفته آماده پاسـخگویی به نیازهای پژوهشی می باشد.