.::. اخذ کد پایان نامه .::.

-عمران - خاک وپی (جدول2)

-عمران - خاک وپی

تاریخ: 1395/05/16 - 06:41


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
                   
مقایسه پاسخ لرزه ای یک بعدی ودوبعدی عوارض توپوگرافی دره ای شکل رسوبی خ/94/121 94/12/13    

13840438951002

1396/01/23

- دکتر الهی 930502532 مریم رحیمی 
بررسی تاثیرموقعیت لایه ضعیف روانگرا درتحلیل یک بعدی پاسخ لرزه ای ساختگاه خ/95/022 95/02/30    

13840438951003

1396/02/17

- دکترالهی 930283481 مهسا اشتری
اثرات زلزله های متوالی بر پاسخ لرزه ای ساختگاهها باپتانسیل روانگرایی خ/95/091 95/02/09    

13840438951014

1396/08/16

- دکتر الهی 930455994 سپهر سعادت خداشهری
بررسی اندر کنش لرزه ای پی ماشین آلات وحفره های زیر زمینی بااستفاده از روش اجزای محدود 95/091 95/02/09    

13840431951008

1396/07/30

- دکتر الهی 930517446 ایمان شجاع
تاثیر سه بعدی خاک چند لایه برآسیب پذیری سازه مدفون دراثرانفجار سطحی خ/95/281 95/05/28    

13840424942010

1395/06/16

دکتریونس دقیق ش.ش269 کدملی1379801451 محمددقیق -ش-ش296 متولدتبریز44کدملی 1377977528استادیار 930271415 علی بابکان
بررسی اندر کنش راکبولت های تزریق شده درسنگ های درزه دار به روش عددی 95/281/خ 95/05/28    

13840424942009

1395/06/13

- دکتر تودشکی 930594581 سعید ملا زینلی
الگوی بزرگنمایی سطح تپه نیم سینوسی درحضور حفرات زیر سطحی دایره ای دربرابرامواج مهاجم SH 95/281/خ 95/05/28    

13840424942011

1395/06/16

- دکتر مهدی پنجی 940142936 محمد حبیبی وند
بررسی ایمنی سازه های زیر زمینی در خاک های لایه ای دربرابر امواج ناشی از انفجار سطحی خ/95/041 95/06/04    

13840424942012

1395/06/17

- دکتر تودشکی 930335454 پرهام مهدی پور قزوینی
بررسی اثر افزودن نانو مواد به سیمان پرتلند آمیخته به منظور بهبود خواص سیمان درتثبیت خاک خ/95/021 95/02/23   .

13840424942014

1395/07/07
 

- دکتر ابراهیم نجفی کانی متولد بابل فرزند حسنعلی ش-ش3 کدملی 206304443 920619185 محسن توکل زاده
مقایسه اثرات رفتاری خطی وغیر خطی پاسخ سطح زمین درحضور تونل های زیر زمینی خ/95/091 95/02/09    

13840424961001

1396/10/25

- دکترالهی 930527928 احمد نیاگنجی
بررسی قابلیت روانگرایی مونوتونیکی ماسه ساحل عسلویه توسط آزمایش سه محوری درشرایط زه کشی نشده همسان خ/95/021 1395/02/23    

13840424942013

1395/06/21

  دکتر عطرچیان 911050029 قاسم توکی نژاد
تعیین الگوی بهینه برای شیب های مسلح باژئوتکستایل لایه ای درسدهای خاکی - سدگلابر زنجان خ/95/181 95/06/18    

13840412942026

1395/07/25
 

- دکترسرورام 930345742 منوچهرپیری
بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی وهندسی خاک بر میزان شیرابه تولیدی درلند فیل زنجان بااستفاده از مدل HELP خ/95/181 95/06/18    

13840412942027

1395/07/25
 

- دکترحسنلو 930372268 محمد جعفری
ارزیابی رفتار دینامیکی سد های خاکی دربرابر زلزله -سد کینه ورس خ/95/081 95/07/08    

13840412942028

1395/07/25
 

  دکتر سرورام

 

930593666
 

سید عبدالله محمودی
بررسی عملکرد دیافراگم میانی درروش تونل سازی اتریشی درخاکهای لایه بندی شده به روش سه بعدی خ/95/151 95/07/15    

13840431942007

1395/07/25
 

- دکتر تودشکی 930350382 هادی عزیزیان
بهینه سازی هندسه هسته حفاری تونلهای نعل اسبی درزمینهای نرم خ/95/151 95/07/15  

 

13840431951002

1395/09/09

- دکتر تودشکی 930459844 محمد حسین مسلمیون
بررسی تاثیرزهکش دودکشی برکنترل نشت درسدهای خاکی همگن تحت شرایط لرزه ای خ/95/151 95/07/15    

13840431942008

1395/07/25
 

- دکتر سرورام 930290357 حمیدرضا رجائی قاضلو
بررسی پارامترهای هندسی مقطع تونل بررفتار تغییر مکان سینه کار تونل ها خ/95/151 95/07/15    

13840424951001

1395/09/09

- تودشکی 930341604 مجید حیدری
بررسی پاسخ لرزه ای سیستم یک درجه آزادی دربرابرزلزله های پی در پی بادرنظر گیری اندر کنش خاک وسازه خ/95/061 95/08/06    

13840424961002

1396/10/25

- دکترالهی 930490456 پریوش میرزاخانی
تحلیل لرزهای سطح دره های دوگانه در برابر انتشار امواج مهاجم sH خ/95/061 95/08/06    

13840424951002

1395/09/09

- دکتر پنجی 930339240 امیر پروسنان
بررسی تاثیرجهت یابی فلیاسیون برمیزان جابجایی درتونلهای حفاری شده درسنگهای دگرگونی خ/95/061 95/08/06    

13840431951006

1396/06/22

- دکتر تودشکی 940009780 محمد گرجی
تحلیل لرزه ای سطح زمین درحضورحفرات دوگانه دربرابر انتشارامواج مهاجم SH خ/95/061 95/08/06    

13840438941001 

1396/02/23

- دکترپنجی 930459546 کامران شکوری عطار
تحلیل نشت وپایداری سدهای خاکی تحت شرایط سیل خ/95/132 95/08/13    

13840438951015

1396/08/16

- دکترسرورام 930338687 علیرضا شجاعی
بررسی اثر دینامیکی شیب هسته برالگوی شکل گیری گوه گسیختگی سدهای خاکی غیر همگن خ/95/203 95/08/20    

13840444951001

1395/12/03

- دکترسرورام 930417869 رامین آئینه
بهینه یابی سطوح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی غیر همگن بااستفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات درشرایط لرزه ای 95941 95/09/04    

13840424942016

1395/10/18

- عطاجعفری شالکوهی 920633183 میثم جهانگیری
مدلسازی سه بعدی حرکت گسل فعال درزیر سدهای خاکی بااستفاده از روش اجزای محدود 95941 95/09/04    

13840424941005 

95/10/18

- علیرضا مردوخ پور 920633858 نوید بهتاجی
بررسی رفتار سه بعدی تنش وتغییر مکان سطح زمین دراثر حفاری تونل درزیر پی های شمعی 959182 95/09/18    

13840431951003

1396/05/08

-- تودشکی 920619124 پوریا حسین پور
اثرآلودگی نفتی بررفتار تغییر شکل پذیری خاکهای درشت دانه- مطالعه موردی خطوط لوله نفت شمالغرب 959253 95/09/25    

13840424942019

95/10/19

-- جلال بازرگان 930335200 ناصر عباسپور
مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع بااستفاده ازروابط تحلیلی ومدلسازی عددی 951021 95/10/02    

13840424942017

95/10/18

-- علیرضا فیروزفر 930341725 بهمن بیات
بررسی آزمایشگاهی خزش درخاک رس کائولن تثبیت شده باآهک هیدراته والیاف پروپلین 951092 95/10/09    

13840424942018

1395/10/18

-- حمید شعبانزاده 920590661 علی جمعدار
تعیین الگوی بهینه چیدمان ژئوممبرین درتحلیل دینامیکی سدهای خاکی 951092 95/10/09    

13840424941006

1395/10/18

-- مردوخ پور 920633175 سجاد جعفرزاده
آنالیز دینامیکی سد خاکی باهسته بتن آسفالتی ومقایسه تاثیرات زلزله های دور ونزدیک دراین سد 951092 95/10/09    

13840438951001

1395/12/03

-- حامد سرورام 920073991 مرتضی پروار
جداسازی لرزه ای لندفیل ها بااستفاده از ژئوتکستایل های نرم 9511271 95/11/27    

13840431961008

1396/11/14

-- علی الهی 930592909 مریم پیامی
بررسی پایداری شیب سدخاکی ساروق تکاب تحت شرایط تخلیه سریع درحالت دینامیکی واستاتیکی به کمک ابزار دقیق 9511271 95/11/27    

13840431951009

1396/08/16

-- نوری قیداری 910639268 سجاد نعمتی حاجی بابا
                   
بررسی میزان تاثیر خاکهای تقویت شده باژئو تکستایل هابرنشست سطح زمین درحفاری تونلهای شهری 9511271 95/11/27    

13840431951010

1396/08/16

-- تودشکی 930514225 عماد روهینا
مدلسازی عددی وآزمایشگاهی ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR خاک رسی واگرا تثبیت شده باآهک وخاکستر لجنی فاضلاب 9511271 95/11/27    

13840438952001

1396/01/27

-- شعبان زاده 940003991 علی رضا یی کلج
تحلیل لرزه ای پاسخ سطح زمین تحت حضور تونلهای زیرزمینی دوقلو پوششدار با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی 9512111 1395/12/11    

13840438941002

1396/02/23

- علیرضا نگهدار 920135064 مهدی قیطانی
بررسی اثرزلزله های حوزه دورونزدیک بررفتارلرزه ای پی های رادیه - شمع بااستفاده ازمدلسازی عددی سه بعدی 9512111 1395/12/11    

13840438951012

1396/02/23

- محمدرضاعطرچیان 930489062 کامبیزحسنی نیای راجعونی
تحلیل لرزه ای لوله های پلی اتیلین فاضلابی مدفون درخاک درحالت غرق شده دربتن 9512111 1395/12/11    

13840438951010

1396/02/23

- اصغررسولی کدملی4284392751 ش.ش 2680 متولد1360 زنجان 920609065 محمد صادقی
بررسی اثر پارامترهای هندسی تونلها برپتانسیل مچاله شوندگی سنگها 9512111 1395/12/11    

13840431951011

1396/08/16

- تودشکی 930455469 عادل محبی
تاثیر المانهای بتنی باقابلیت تغییر شکل بالابر روی اندرکنش شتکریت بافضای پیرامون تونل 9512111 1395/12/11    

13840431951004

1396/05/08

- تودشکی 930413816 محمد صادقی دهبنه
بررسی لرزه ای شیروانی های تثبیت شده باشمع بااستفاده از مدلسازی عددی سه بعدی 9512182 1395/12/18    

13840431951020

1396/08/16

- مهران جوانمرد 920120034 رضا جلیلی
بهسازی لرزه ای لوله های مدفون انتقال آب با استفاده ازورق های بوسیله مدلهای عددی سه بعدیFRP 9512253 1395/12/25    

13840431951014

1396/08/16

- نوری قیداری 930270611 جمال خلجی زواجری
بررسی آزماشگاهی وعددی خزش درخاکهای رسی نرم تثبیت شده باآهک هیدراته وخاکستر لجن فاضلاب 9512253 1395/12/25    

13840431951015

1396/08/16

سجادی شعبان زاده 940033169 کیانوش نوری
مدلسازی عددی روش تراکم دینامیکی به منظور بهسازی خاک به کمک نرم افزار(ABAQUS( 9512253 1395/12/25    

13840431951016

1396/08/16

علی الهی عطرچیان 940201153 مجید شکراوغلی
تحلیل سه بعدی پاسخ سطح زمین دراثر اجرای شاتکریت کف درتونل های حفاری شده به روش نیمه بالایی باپله های کوتاه 9512253 1395/12/25    

13840438951013

1396/03/02

شعبان زاده تودشکی 930293107 علی رستمخانی
بررسی تاثیرپوزولان برتورم خاکهای رسی بااستفاده از آزمایش سه محوری 9512253 1395/12/25    

13840438951009

1396/02/23

شعبان زاده زهرامردانی 940239384 علی اکبربیکیان طبسی
بررسی عملکرد دیوارآببند وپرده تزریق سدکینه ورس بااستفاده ازداده های ابزار دقیق وتحلیل عددی 9512253 1395/12/25    

13840438951007

1396/02/23

- نیما اکبری پایدار 940104785 علی رستمی
پیش بینی رفتار آینده سدگلابر بااستفاده از نتایج ابزاردقیق وتحلیل های عددی 9512253 1395/12/25    

13840438951008

1396/02/23

- نیما اکبری پایدار 940257248 اسماعیل افشاری
بررسی آزمایشگاهی میزان نفوذ پذیری خاکهای دانه ای تحت تاثیر آلودگی های نفتی 9512253 1395/12/25    

13840438951011

1395/02/23

علی الهی زهرا مردانی 940155383 داود نظری
بررسی اندر کنش تونلهای دوقلوی نعل اسبی حفاری شده به روشهای مختلف NATM -باسازه های سطحی درمناطق شهری 960114 1396/01/14    

13840431951005

1396/06/15

علی الهی تودشکی 940147304 مصطفی طبیانی
بررسی مقایسه ای مطالعات آزمایشگاهی ومدل عددی خاک ماسه ای بهسازی شده باتزریق پرفشار جهت کاهش پتانسیل روانگرایی بااستفاده ازنرم افزار پلکسیس - مطالعه موردی اسکله بندرانزلی 960114 1396/01/14    

13840431951017

1396/08/16

--- عطرچیان 940104660 رضا رضایی
بررسی تاثیر ناهمسانی شاتکریت مسلح برپایداری تونلهای حفاری شده به روش اتریشی 960114 1396/01/14    

13840431951019

1396/08/16

پنجی تودشکی 940446572 سعید ملایی پاشایی
بررسی عددی تاثیر پرشدگی درزه هابرروی پایداری بلوکهای سنگی درسقف ودیواره تونل ها - تونل همرو 960114 1396/01/14    

13840431951012

1396/08/16

- تودشکی 930378156 رضا عباسی
تاثیر زاویه کوبش ریزشمع هابرظرفیت باربری خاک مسئله دار - بسترآهک مرجانی 960114 1396/01/14    

13840431951018

1396/08/16

عطرچیان زهرا مردانی 940115452 علی نیساری تبریزی
اندرکنش لرزه ای تونلهای پوشش داردراثرگسل های تراستی 960227 1396/02/27    

13840431951013

1396/08/16

عطرچیان تودشکی 940058378 سید بهنام موسوی
تحلیل عددی اثر گروه ستون سنگی دربستر مخازن نفتی درحالت سه بعدی 960227 1396/02/27    

13840431951021

1396/08/16

--- جوانمرد 920609133 حمید ملکی
P-Yارزیابی برای شمع های مایل تحت بار جانبی بااستفاده ازروش عددی 960227 1396/02/27     ظرفیت تکمیل 1396/08/16 --- علی الهی 940262337 امین پروسنان
ارزیابی ظرفیت باربری شمع های بتنی درجاریز بااستفاده ازنتایج CPTآزمایش - مطالع موردی پروژه بندر شهید رجایی 960227 1396/02/27    

13840431961002

1396/10/25

--- علی الهی 940099776 داور موسوی
بررسی اثراستفاده ازترکیب میرو سیلیس وسیمان درتثبیت ونگهداری بسترهای رسی واگرای مناطق سردسیری درراهسازی 960227 1396/02/27     ظرفیت تکمیل 1396/08/16 شعبان زاده سجادی 930470286 عباس قدیمی
========= ===== ===== ==== ===== صورتجلسه مورخه 1396/03/24 ============ ========== ===== ====
تحلیل لرزه ای شیروانی ها تحت امواج مهاجم SH بهکمک روش اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه ی زمان 960324 1396/03/24       --- پنجی 930288453 امیر محمد عونی
ارزیابی پارامترهای مقاومت تک محوری خاکهای ماسه ای رس دار تثبیت شده بانانوپلیمر لاتکس 960324 1396/03/24       شعبان زاده نوری قیداری 910845359 علی رفیعی
بررسی آسیب پذیری زمین لغزش به روش آنتروپی ودمپستر شافر 960324 1396/03/24       علی شهنواز نوری قیداری 930536179 احسان مرادی
تحلیل عددی اثر عدم قطعیت پارامترهای خاک درپایداری خاکریز سدهای خاکی - سد کینه ورس وابهر 960324 1396/03/24       عطرچیان نوری قیداری 930304446 محسن محمدی
========= ===== ====== ===== ===== صورتجلسه مورخه 1396/05/25 ========== ========= ====== ======
بررسی پایداری شیروانی های سدهای افقی بالا دست - سدمشمپا 960525 1396/05/25       عطرچیان سرورام 940278826 احمد بخشی زاده
بررسی عددی ومقایسه سه بعدی تغییر شکلها دردیوارهای میخ کوبی شده ومهاربندی شده درگوشه ها 960525 1396/05/25    

13840431961003

1396/10/25

--- عطرچیان 940313511 کامران خانمحمدی
بررسی ومطالعه سه بعدی مسئله زهکشی خاکهای واگرا در بدنه سدهای خاکی به روش عددی 960525 1396/05/25    

13840431961004

1396/10/25

--- عطر چیان 940311657 معصومه خانمحمدی
تعیین سطح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی به روش الگوریتم حرکت گروهی ماهی AFSA درمقایسه باالگوریتم ژنتیک 960525 1396/05/25    

13840431961005

1396/10/25

--- جوانمرد 940256336 محمد حسین ابوترابی
الگوی بزرگنمایی سطح دره های ذوزنقه ای درحضورحفرات زیر سطحی دایرهای دربرابر امواج مهاجم SH 960525 1396/05/25       --- پنجی 930461594 آرش امدادی سیاه پیرانی
تحلیل سه بعدی تاثیر هندسه چاههای کاهش فشار برپایداری سدهای خاکی بااستفاده از روش اجزای محدود 960525 1396/05/25    

13840431961006

1396/10/25

--- عطرچیان 900788928 نوید جلایر
تاثیر ترانشه های باز برکاهش پاسخ لرزهای سطح زمین تحت امواج مهاجم SH 960525 1396/05/25       --- پنجی 940084803 احسان ذبیحیان
بررسی عددی سه بعدی میزان آسیب پذیری خطوط آب وفاضلاب شهری استان زنجان به عنوان یک شریان حیاتی درلرزه خیزی 960525 1396/05/25    

13840431961007

1396/10/25

--- عطرچیان 940191106 رحمان افشاری
************* ********* *********** ********** ********* صورتجلسه مورخه 1396/09/01 000000000 0000000000 00000000 00000
بررسی تاثیر میکروسیلیس برروی ظرفیت باربری وپارامترهای ژئومکانیکی خاک های واگرا 960901 1396/09/01       --- زهرامردانی 940132822 مهدی نوری
مدلسازی عددی تاثیر شکل کوبه درعملیات تراکم دینامیکی بااستفاده از نرم افزار ABAQUS 960901 1396/09/01       13840438951014 مردانی عطرچیان 930455994 سپهر سعادت خداشهری
========= ===== ====== ===== ==== صورتجلسه مورخه 1396/09/29 ======= ====== ====== ======
بررسی استفاده ازشمع هاوترانشه هادرکاهش ارتعاشات ناشی ازروش تراکم دینامیکی برسازه های اطراف 960929 1396/09/29       علی الهی مردانی 930529302 جلیل هادی
تاثیر افزودنی خاکستر زباله های شهری بررفتار مقاومتی خاکهای ریز دانه تثبیت شده باآهک 960929 1396/09/29    

13840431961001

1396/10/10

--- شعبان زاده 940150057 مجید زارعی
======== ====== ====== ====== ====== صورتجلسه مورخه1396/11/05 ====== ======= ======== ======
تاثیرگسل فشاری بررفتارتغییر مکانی وتنشی تونلهای کندوپوش - موردی تونل متروی تهران 961105 1396/11/05       تودشکی جوانمرد 930529302 امیرحسین محمد حسنی
بررسی پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای تحت تاثیر تثبیت بیولوژیکی 961105 1396/11/05       رضا شاپوری نوری قیداری 940039118 مسعود غفاری
رفتار لرزه ای سد وبرج آبگیر به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی مادی وهندسی درحالت سه بعدی 961105 1396/11/05     ایرانداک ندارد مهران جوانمرد نوری قیداری 911077346 اکبرباقری
============ ===== ===== ===== ==== صورتجلسه مورخه 1396/11/12 ========== ========= ======== =====
اثرتثبیت بیولوژیکی خاکهای ریزدانه مسلح شده باالیاف پلی پروپیلن 961112 1396/11/12       امیرکلهر-1663قزوین -متولد1360 نوری قیداری 940175295 مهدی حمزه لو
=========== ====== ====== ====== ====== صورتجلسه مورخه 1396/11/18 ========== ========= ======= ======
تعیین مقدار بهینه آهک وبال کلی درتثبیت خاک های متورم شونده 961118 1396/11/18       صمد نظری نوری قیداری 920082364 مصطفی خسروی
++++++++++ ++++++ ======= ====== ++++++ صورتجلسه مورخه 1396/12/09 +++++++ ======= +++++++ ++++++
بررسی اثرترکیبی سیمان وپرلیت برمقاومت خاکهای ریزدانه 96129 1396/12/09    

13840431961009

1396/12/23

سجادی شعبان زاده 940053172 بابک محمدی
استفاده ازتئوری گراف ها دربهینه یابی تحلیل شیروانی های خاکی 96129 1396/12/09    

13840431961010

1396/12/23

--- شعبان زاده 930315894 عبدالرضا عزیزپوران
========== ===== ====== ===== ===== صورتجلسه مورخه =========== ========= ======= =======
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی