.::. اخذ کد پایان نامه .::.

-عمران - خاک وپی (جدول2)

-عمران - خاک وپی

تاریخ: 1395/05/16 - 17:38


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
تحلیل عددی اثر غیر همزمانی حفاری دو تونل مجاور هم برمیزان نشست وتنش ناشی از آن خ/95/241 95/04/24    

13840424942008

1395/05/31

- دکتر تودشکی 930478405 احسان خان احمدلو
مقایسه پاسخ لرزه ای یک بعدی ودوبعدی عوارض توپوگرافی دره ای شکل رسوبی خ/94/121 94/12/13    

13840438951002

1396/01/23

- دکتر الهی 930502532 مریم رحیمی 
بررسی تاثیرموقعیت لایه ضعیف روانگرا درتحلیل یک بعدی پاسخ لرزه ای ساختگاه خ/95/022 95/02/30    

13840438951003

1396/02/17

- دکترالهی 930283481 مهسا اشتری
اثرات زلزله های متوالی بر پاسخ لرزه ای ساختگاهها باپتانسیل روانگرایی خ/95/091 95/02/09  

ظرفیت استاد به عنولن راهنما پر است

1395/06/06

1395/07/25

1395/09/09

الویت2 - دکتر الهی 930455994 سپهر سعادت خداشهری
بررسی اندر کنش لرزه ای پی ماشین آلات وحفره های زیر زمینی بااستفاده از روش اجزای محدود 95/091/خ 95/02/09  

ظرفیت استاد به عنولن راهنما پر است

1395/06/06

1395/07/25

1395/09/09

الویت 1 - دکتر الهی 930517446 ایمان شجاع
تاثیر سه بعدی خاک چند لایه برآسیب پذیری سازه مدفون دراثرانفجار سطحی خ/95/281 95/05/28    

13840424942010

1395/06/16

دکتریونس دقیق ش.ش269 کدملی1379801451 محمددقیق -ش-ش296 متولدتبریز44کدملی 1377977528استادیار 930271415 علی بابکان
بررسی اندر کنش راکبولت های تزریق شده درسنگ های درزه دار به روش عددی 95/281/خ 95/05/28    

13840424942009

1395/06/13

- دکتر تودشکی 930594581 سعید ملا زینلی
الگوی بزرگنمایی سطح تپه نیم سینوسی درحضور حفرات زیر سطحی دایره ای دربرابرامواج مهاجم SH 95/281/خ 95/05/28    

13840424942011

1395/06/16

- دکتر مهدی پنجی 940142936 محمد حبیبی وند
بررسی ایمنی سازه های زیر زمینی در خاک های لایه ای دربرابر امواج ناشی از انفجار سطحی خ/95/041 95/06/04    

13840424942012

1395/06/17

- دکتر تودشکی 930335454 پرهام مهدی پور قزوینی
بررسی اثر افزودن نانو مواد به سیمان پرتلند آمیخته به منظور بهبود خواص سیمان درتثبیت خاک خ/95/021 95/02/23   .

13840424942014

1395/07/07
 

- دکتر ابراهیم نجفی کانی متولد بابل فرزند حسنعلی ش-ش3 کدملی 206304443 920619185 محسن توکل زاده
مقایسه اثرات رفتاری خطی وغیر خطی پاسخ سطح زمین درحضور تونل های زیر زمینی خ/95/091 95/02/09       - دکترالهی 930527928 احمد نیاگنجی
بررسی قابلیت روانگرایی مونوتونیکی ماسه ساحل عسلویه توسط آزمایش سه محوری درشرایط زه کشی نشده همسان خ/95/021 1395/02/23    

13840424942013

1395/06/21

  دکتر عطرچیان 911050029 قاسم توکی نژاد
تعیین الگوی بهینه برای شیب های مسلح باژئوتکستایل لایه ای درسدهای خاکی - سدگلابر زنجان خ/95/181 95/06/18    

13840412942026

1395/07/25
 

- دکترسرورام 930345742 منوچهرپیری
بررسی تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی وهندسی خاک بر میزان شیرابه تولیدی درلند فیل زنجان بااستفاده از مدل HELP خ/95/181 95/06/18    

13840412942027

1395/07/25
 

- دکترحسنلو 930372268 محمد جعفری
ارزیابی رفتار دینامیکی سد های خاکی دربرابر زلزله -سد کینه ورس خ/95/081 95/07/08    

13840412942028

1395/07/25
 

- دکترنوری قیداری 920609105 مجتبی علی وردیلو
بررسی اثر مولفه قایم زلزله بر پاسخ لرزه ای خاک لایه ای خ/95/081 95/07/08    

13840412942029

1395/07/25

- دکترحسنلوراد 920619203 سید محمد قافله باشی
بررسی تاثیر هندسه سدهای زیرزمینی برالگوی نشت بااستفاده ازمدلسازی عددی سه بعدی خ/95/081 95/07/08    

13840412942030

1395/07/25
 

  دکتر سرورام 930593666 سید عبدالله محمودی
بررسی عملکرد دیافراگم میانی درروش تونل سازی اتریشی درخاکهای لایه بندی شده به روش سه بعدی خ/95/151 95/07/15    

13840431942007

1395/07/25
 

- دکتر تودشکی 930350382 هادی عزیزیان
بهینه سازی هندسه هسته حفاری تونلهای نعل اسبی درزمینهای نرم خ/95/151 95/07/15  

 

13840431951002

1395/09/09

- دکتر تودشکی 930459844 محمد حسین مسلمیون
بررسی تاثیرزهکش دودکشی برکنترل نشت درسدهای خاکی همگن تحت شرایط لرزه ای خ/95/151 95/07/15    

13840431942008

1395/07/25
 

- دکتر سرورام 930290357 حمیدرضا رجائی قاضلو
بررسی پارامترهای هندسی مقطع تونل بررفتار تغییر مکان سینه کار تونل ها خ/95/151 95/07/15    

13840424951001

1395/09/09

- تودشکی 930341604 مجید حیدری
بررسی پاسخ لرزه ای سیستم یک درجه آزادی دربرابرزلزله های پی در پی بادرنظر گیری اندر کنش خاک وسازه خ/95/061 95/08/06  

ظرفیت استاد به عنولن راهنما پر است

1395/09/09
  - دکترالهی 930490456 پریوش میرزاخانی
تحلیل لرزهای سطح دره های دوگانه در برابر انتشار امواج مهاجم sH خ/95/061 95/08/06    

13840424951002

1395/09/09

- دکتر پنجی 930339240 امیر پروسنان
بررسی تاثیرجهت یابی فلیاسیون برمیزان جابجایی درتونلهای حفاری شده درسنگهای دگرگونی خ/95/061 95/08/06       - دکتر تودشکی 940009780 محمد گرجی
تحلیل لرزه ای سطح زمین درحضورحفرات دوگانه دربرابر انتشارامواج مهاجم SH خ/95/061 95/08/06    

13840438941001 

1396/02/23

- دکترپنجی 930459546 کامران شکوری عطار
تحلیل نشت وپایداری سدهای خاکی تحت شرایط سیل خ/95/132 95/08/13     پراست 1395/02/23 - دکترسرورام 930338687 علیرضا شجاعی
بررسی اثر دینامیکی شیب هسته برالگوی شکل گیری گوه گسیختگی سدهای خاکی غیر همگن خ/95/203 95/08/20    

13840444951001

1395/12/03

- دکترسرورام 930417869 رامین آئینه
بهینه یابی سطوح لغزش بحرانی شیروانی های خاکی غیر همگن بااستفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات درشرایط لرزه ای 95941 95/09/04    

13840424942016

1395/10/18

- عطاجعفری شالکوهی 920633183 میثم جهانگیری
مدلسازی سه بعدی حرکت گسل فعال درزیر سدهای خاکی بااستفاده از روش اجزای محدود 95941 95/09/04    

13840424941005 

95/10/18

- علیرضا مردوخ پور 920633858 نوید بهتاجی
بررسی رفتار سه بعدی تنش وتغییر مکان سطح زمین دراثر حفاری تونل درزیر پی های شمعی 959182 95/09/18       -- تودشکی 920619124 پوریا حسین پور
اثرآلودگی نفتی بررفتار تغییر شکل پذیری خاکهای درشت دانه- مطالعه موردی خطوط لوله نفت شمالغرب 959253 95/09/25    

13840424942019

95/10/19

-- جلال بازرگان 930335200 ناصر عباسپور
مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع بااستفاده ازروابط تحلیلی ومدلسازی عددی 951021 95/10/02    

13840424942017

95/10/18

-- علیرضا فیروزفر 930341725 بهمن بیات
بررسی آزمایشگاهی خزش درخاک رس کائولن تثبیت شده باآهک هیدراته والیاف پروپلین 951092 95/10/09    

13840424942018

1395/10/18

-- حمید شعبانزاده 920590661 علی جمعدار
تعیین الگوی بهینه چیدمان ژئوممبرین درتحلیل دینامیکی سدهای خاکی 951092 95/10/09    

13840424941006

1395/10/18

-- مردوخ پور 920633175 سجاد جعفرزاده
آنالیز دینامیکی سد خاکی باهسته بتن آسفالتی ومقایسه تاثیرات زلزله های دور ونزدیک دراین سد 951092 95/10/09    

13840438951001

1395/12/03

-- حامد سرورام 920073991 مرتضی پروار
جداسازی لرزه ای لندفیل ها بااستفاده از ژئوتکستایل های نرم 9511271 95/11/27       -- علی الهی 930592909 مریم پناهی
بررسی پایداری شیب سدخاکی ساروق تکاب تحت شرایط تخلیه سریع درحالت دینامیکی واستاتیکی به کمک ابزار دقیق 9511271 95/11/27       -- نوری قیداری 910639268 سجاد نعمتی حاجی بابا
                   
بررسی میزان تاثیر خاکهای تقویت شده باژئو تکستایل هابرنشست سطح زمین درحفاری تونلهای شهری 9511271 95/11/27       -- تودشکی 930514225 عماد روهینا
مدلسازی عددی وآزمایشگاهی ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR خاک رسی واگرا تثبیت شده باآهک وخاکستر لجنی فاضلاب 9511271 95/11/27    

13840438952001

1396/01/27

-- شعبان زاده 940003991 علی رضا یی کلج
تحلیل لرزه ای پاسخ سطح زمین تحت حضور تونلهای زیرزمینی دوقلو پوششدار با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی 9512111 1395/12/11    

13840438941002

1396/02/23

- علیرضا نگهدار 920135064 مهدی قیطانی
بررسی اثرزلزله های حوزه دورونزدیک بررفتارلرزه ای پی های رادیه - شمع بااستفاده ازمدلسازی عددی سه بعدی 9512111 1395/12/11    

13840438951012

1396/02/23

- محمدرضاعطرچیان 930489062 کامبیزحسنی نیای راجعونی
تحلیل لرزه ای لوله های پلی اتیلین فاضلابی مدفون درخاک درحالت غرق شده دربتن 9512111 1395/12/11    

13840438951010

1396/02/23

- اصغررسولی کدملی4284392751 ش.ش 2680 متولد1360 زنجان 920609065 محمد صادقی
بررسی اثر پارامترهای هندسی تونلها برپتانسیل مچاله شوندگی سنگها 9512111 1395/12/11       - تودشکی 930455469 عادل محبی
تاثیر المانهای بتنی باقابلیت تغییر شکل بالابر روی اندرکنش شتکریت بافضای پیرامون تونل 9512111 1395/12/11       - تودشکی 930413816 محمد صادقی دهبنه
بررسی لرزه ای شیروانی های تثبیت شده باشمع بااستفاده از مدلسازی عددی سه بعدی 9512182 1395/12/18       - مهران جوانمرد 920120034 رضا جلیلی
بهسازی لرزه ای لوله های مدفون انتقال آب با استفاده ازورق های بوسیله مدلهای عددی سه بعدیFRP 9512253 1395/12/25       - نوری قیداری 930270611 جمال خلجی زواجری
بررسی آزماشگاهی وعددی خزش درخاکهای رسی نرم تثبیت شده باآهک هیدراته وخاکستر لجن فاضلاب 9512253 1395/12/25       سجادی شعبان زاده 940033169 کیانوش نوری
مدلسازی عددی روش تراکم دینامیکی به منظور بهسازی خاک به کمک نرم افزار(ABAQUS( 9512253 1395/12/25       علی الهی عطرچیان 940201153 مجید شکراوغلی
تحلیل سه بعدی پاسخ سطح زمین دراثر اجرای شاتکریت کف درتونل های حفاری شده به روش نیمه بالایی باپله های کوتاه 9512253 1395/12/25    

13840438951013

1396/03/02

شعبان زاده تودشکی 930293107 علی رستمخانی
بررسی تاثیرپوزولان برتورم خاکهای رسی بااستفاده از آزمایش سه محوری 9512253 1395/12/25    

13840438951009

1396/02/23

شعبان زاده زهرامردانی 940239384 علی اکبربیکیان طبسی
بررسی عملکرد دیوارآببند وپرده تزریق سدکینه ورس بااستفاده ازداده های ابزار دقیق وتحلیل عددی 9512253 1395/12/25    

13840438951007

1396/02/23

- نیما اکبری پایدار 940104785 علی رستمی
پیش بینی رفتار آینده سدگلابر بااستفاده از نتایج ابزاردقیق وتحلیل های عددی 9512253 1395/12/25    

13840438951008

1396/02/23

- نیما اکبری پایدار 940257248 اسماعیل افشاری
بررسی آزمایشگاهی میزان نفوذ پذیری خاکهای دانه ای تحت تاثیر آلودگی های نفتی 9512253 1395/12/25    

13840438951011

1395/02/23

علی الهی زهرا مردانی 940155383 داود نظری
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی