.::. اخذ کد پایان نامه .::.

آموزش زبان انگلیسی(جدول2 )

آموزش زبان انگلیسی

تاریخ: 1395/05/16 - 11:35


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
Reemergence of Translation and Explicit Grammar Teaching: The Case of Iranian EFL Learners' Reading Skill 93/115 93-12-1    

62620312932021

1394/04/01
----- بهزاد رهبر 920124219 طاهر صالحی
The impressions of boosted electronic vs.print books in reading comprehension and motivation in intermediate learners 95/111 95/03/06    

62620312951008

1395/08/23

امیر رضایی سیروس ایزدپناه 920608105 شیرین سلطانی

The study of the effect of using social networking sites on dead EFL students learning at school

9520 1395/03/17    

62620312951009

1395/08/23

سکینه جعفری سیروس ایزدپناه 930442976 لیدا عونی
The relationship between EFL learners reading comprehension and their self - efficacy and cognitive learning strategy 9533 1395/08/11    

62620312951012

1395/09/21

سیروس ایزدپناه محمد رضا اروجی 920026315 گلاله مجد
The relationship between emotional intelligence and cognitive strategies among Iranian intermediate EFL learners vocabulary learning 9531 1395/03/30    

62620312951013

1395/11/20

سکینه جعفری سیروس ایزدپناه 930381232 نیلوفر وطن خواه
accuracy fluency complexity focus on form : task based language teaching 9518 1395/03/25    

62620312951014

1395/11/21

------ سیروس ایزدپناه 930421882 نرگس یمینی
Investigating the effect of task complexity and task difficulty on oral  performance of Iranian EFL learners 9531 1395/09/30    

62620312951015

1395/11/24

    930285853


سولماز کاوه مریان

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
95/07/24                   930468430 فرناز عبادی
95/07/24                   930590012 نازیلا سرشار
95/07/24                   930358591 مختار غضنفریان
95/07/24                   911094148 سپیده رضا پور
95/08/23                     عباس بخشی زارع
95/08/23                     معصومه رستمی
95/08/23                     ابوالفضل مهدیلو
95/08/23                     حسین عربگری
95/09/07                   930601580 زهرا یوسفیه
95/10/19                     ونوس اکرادی
95/10/19                

 

  حدیث تاری وردی
95/10/19                     مهسا جعفری
95/10/19                     معصومه حسنی
95/10/19                     افسانه ساسانی
95/10/19                     پریسا شاهلو
95/10/19                     طاهرصالحی
95/10/19                     حسین عابدینی