.::. اخذ کد پایان نامه .::.

ادیان وعرفان (جدول 2 )

ادیان وعرفان

تاریخ: 1395/05/16 - 11:38


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
توکل و باز تاب آن در متون منثور عرفانی تا قرن نهم 95/380 95/01/25    

13820401942001

1395/07/12

----- حیدر حسنلو 930483513 مهدی کلهری
                   
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      معصومه صبحی ایالویی
95/11/04                     معصومه آقاجانلو
95/11/04                     هادی توفیقی
95/11/04                     عین اله روحی
95/11/04                     بهجت ربی
95/11/04                     حمیدرضا رستمی
95/11/04                     زهرا سمندری یوسف آباد